rlk:

N:o 3411
Suojoki ym.-Hakahuhta

21.01.1939 Sortavala 1 (He2,R2)